Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Wat zegt de wet

Als de veiligheid van werknemers en bezoekers in gevaar is, is het de taak van de bhv'ers om letsel en schade zoveel mogelijk te voorkomen. Bedrijfshulpverlening gaat in ieder geval over:

  • Eerste hulp bij ongevallen.
  • Beperken en bestrijden van brand.
  • Alarmeren en evacueren van medewerkers en andere aanwezigen in geval van nood.

Wie is verantwoordelijk?

De werkgever is verplicht om de bhv goed te regelen. Hoe dit moet, hangt onder meer af van de aard en omvang van de organisatie (zie Hoe organiseer je de bhv?). De or/pvt heeft instemmingsrecht over de organisatie van de bhv. In organisaties met minder dan tien werknemers moet de werkgever overleggen met de werknemers. Voor het beoordelen van de situatie op het gebied van bhv kun je de Risicomonitor gebruiken.

Wie voert uit?

De organisatie van de bhv is niet overdraagbaar aan de bhv'ers. De uitvoering van de bhv is wél overdraagbaar. Bij een calamiteit, zoals een brand of ongeval, verlenen de bhv'ers snel en doeltreffend hulp, totdat de professionele hulpverleners hun taken overnemen. De werkgever wijst de taken van de bhv'ers toe aan de werknemers. Zij krijgen daarvoor een opleiding en voeren bij calamiteiten het bedrijfsnoodplan uit. In kleine organisaties kan de werkgever zelf de bhv'er zijn. Eén van de collega's is dan zijn vervanger bij afwezigheid.

Rol werknemers

De werknemers moeten de aanwijzingen van de bhv'ers opvolgen. Ook moeten ze gevaarlijke situaties melden aan hun leidinggevende of de bhv'er. Enkele voorbeelden:

  • Vluchtwegen zijn geblokkeerd of niet goed gemarkeerd.
  • Medewerkers weten niet wat ze moeten doen bij calamiteiten.
  • Er zijn geen blusmiddelen en EHBO-materialen beschikbaar.
  • Noodnummers zijn niet bekend.

Rol preventiemedewerker

De preventiemedewerker adviseert over veiligheid en gezondheid en dus ook over bhv. De preventiemedewerker kan en mag ook bhv'er zijn, maar dat hoeft niet.

Wetgeving

In de Arbowet vind je globale aanwijzingen voor de organisatie van bhv. Voorschriften over brandveiligheid vind je in het Bouwbesluit en het besluit Brandveiligheid. Meer weten? Kijk dan op www.wetten.nl en zoek in de Arbowet op 'bedrijfshulpverlening'.

Terug naar de arbocatalogus