Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus

Beleid

Inspectieproof
Getoetst door de Inspectie SZW

Bij het werken met kinderen is er een risico op fysieke overbelasting. Denk bijvoorbeeld aan het tillen van kleine kinderen uit lage bedjes, het geven van flesvoeding op schoot of het uitzwaaien van de ouders door het opgetilde kind. Het is goed om je bewust te zijn van dat risico, passende maatregelen te nemen en die te verankeren in beleid.

arbocatalogus fysieke belasting beleid

Zo doe je het

Maak het thema deel van je beleidscyclus

Inventariseer in je risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) waar risico’s op fysieke overbelasting voorkomen en doe zo nodig verdiepend onderzoek. Neem daarna passende maatregelen op in het plan van aanpak, voer die uit, monitor de voortgang en evalueer ze.

Voor de RI&E kun je gebruikmaken van de Risicomonitor. Bij het verdiepend onderzoek kun je de ‘A-en B-normen voor het werken met kinderen’ goed gebruiken.

Formuleer beleid

Besteed in je beleid minimaal aandacht aan de onderwerpen die in deze catalogus aan bod komen:

  • Herkennen: hoe je een helder en compleet beeld van de risico’s krijgt.
  • Maatregelen: welke maatregelen je neemt om knelpunten op te lossen en fysieke overbelasting te beperken.
  • Vitaliteit bevorderen: beslis of en zo ja hoe je preventief vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van je medewerkers stimuleert.
  • Voorlichting en training: hoe je betrokken medewerkers schoolt.

Besteed extra aandacht aan kwetsbare groepen

Kwetsbare groepen bij fysieke belasting zijn bijvoorbeeld zwangeren, jongeren en ouderen. Hun belastbaarheid wijkt af van die van de gemiddelde medewerker. Voor zwangere medewerkers gelden, vooral met betrekking tot het tillen, aanvullende regels en rechten vanuit de Arbowet. Het is verstandig om hen hierop te wijzen en hen bijvoorbeeld een preventief consult met de bedrijfsarts aan te raden.

Overweeg aandachtsfunctionarissen in de teams

Je kunt ze ergocoach, fitambassadeur of een andere naam geven. Ze vervullen een belangrijke taak door ‘on the job’ collega’s te informeren en instrueren. Preventief en op het moment dat er knelpunten rond fysieke belasting zijn. Kies je voor aandachtsfunctionarissen, zorg ervoor dat je hen goed op weg helpt en ondersteunt. Maak afspraken over de taken en werkzaamheden (zoals signaleren, adviseren, voorlichting geven en coachen) en zorg voor goede randvoorwaarden (zoals voldoende tijd en mogelijkheden en voldoende scholing).

Hoe zorg je voor voldoende aandacht voor dit thema?

Als leidinggevende en preventiemedewerker weet je dat het belangrijk is om regelmatig aandacht aan arbo-thema’s te geven. Je krijgt al flink wat aandacht voor dit thema als je fysieke belasting goed uitwerkt in je arbo-jaarcyclus. Daarnaast is het goed om in het managementteam een vast agendapunt te maken van arbo, fysieke belasting en/of vitaliteit. Door regelmatig de voortgang te bespreken, krijgt het thema aandacht en kun je bij knelpunten snel doorpakken. Loopt alles naar wens? Gun jezelf als managementteam 5 minuten ‘vitalitijd’! Neem een minipauze, beweeg even of geniet van iets gezonds. Prettig én goed voorbeeldgedrag!

Dit artikel is onderdeel van