Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Uitvoering beleid tegen ongewenst gedrag

Inspectieproof
Getoetst door de Inspectie SZW

1. Je organisatie beschikt over afspraken of een protocol om ongewenst gedrag tegen te gaan.

 • Het protocol of de afspraken geven aan wat medewerkers doen bij ongewenst gedrag.
 • De gedragscode – die iedere kinderopvangorganisatie heeft – wordt gebruikt als norm voor toelaatbaar gedrag.
 • Het protocol of de afspraken zijn bekendgemaakt bij leidinggevenden en medewerkers.
 • Er worden acties ondernomen om werken volgens de afspraken te stimuleren. Zie ook Gedragscode.

2. Incidenten van ongewenst gedrag worden gemeld en geregistreerd.

 • Er is een meldings- en registratiesysteem.
 • Er is een meldingsplicht.
 • Incidenten worden op afdelings-/teamniveau geanalyseerd.
 • Er zijn afspraken over de wijze waarop incidenten worden gerapporteerd.

3. Je organisatie neemt maatregelen naar aanleiding van incidenten.

 • Je organisatie volgt de afspraken die zijn vastgelegd in het huisreglement en/of de gedragscode.
 • Bij een (mogelijk) strafbaar feit wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

4. Je organisatie biedt scholing en training om ongewenst gedrag te voorkomen.

 • Alle medewerkers krijgen scholing en training aangeboden.
 • Zowel leidinggevenden als medewerkers worden getraind in het signaleren, herkennen en hanteerbaar maken van ongewenst gedrag.
 • Deze scholing/training voorziet voldoende in de behoeften van leidinggevenden en medewerkers.
 • Leidinggevenden en medewerkers kunnen de aangeboden kennis en vaardigheden praktisch gebruiken.
 • Leidinggevenden en medewerkers passen de kennis en vaardigheden daadwerkelijk in de praktijk toe.
 • Alle nieuwe medewerkers worden getraind/geschoold in het signaleren, herkennen en hanteerbaar maken van ongewenst gedrag.

5. Je organisatie biedt opvang en nazorg na een incident.

 • Bij agressie of geweld biedt de organisatie opvang en nazorg aan het slachtoffer. Mocht dit soort incidenten zich vaker voordoen, dan is het verstandig om zaken te formaliseren:
 • De procedure voor opvang en nazorg is bekend bij leidinggevenden en medewerkers.
 • Er wordt altijd volgens deze procedure gewerkt.
Terug naar de arbocatalogus