Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Arbeidshygiënische strategie

Volgens de Arbowet moeten beheersmaatregelen in een bepaalde volgorde worden genomen. Eerst moet de werkgever proberen de bron van het probleem weg te nemen. Als dit niet mogelijk is, moeten andere maatregelen worden getroffen. Dit noemen we de 'arbeidshygiënische strategie'.

Stap 1

Neem de bron van de infectie weg, bijvoorbeeld door ruimtes te desinfecteren.

Stap 2

Neem collectieve maatregelen om de risico's te beperken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Technische maatregelen, zoals een goede ventilatie van ruimtes, een goede controle van waterleidingen op legionella en het gebruik van veilige naaldsystemen bij injecties.
  • Organisatorische maatregelen, zoals het weren van zieke medewerkers of cliënten, het nemen van maatregelen bij zwangerschap, het spreiden van lunchpauzes en het mogelijk maken van telewerken.

Ook het opstellen van een protocol voor bijt-, krab-, spat-, snij- of prikincidenten en het preventief controleren op antistoffen in het bloed zijn voorbeelden van collectieve maatregelen.

Stap 3

Neem individuele maatregelen, zoals het toepassen van een goede handhygiëne, een goede hoest- en nieshygiëne of met taakroulatie het werk zo organiseren dat werknemers minder risico lopen.

Stap 4

Verstrek gratis persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en mondmaskers. In deze tabel zie je wanneer het verstrekken van beschermingsmiddelen zinvol is.

Let op!

Je organisatie moet eerst de maatregelen op hoger niveau onderzoeken voordat ze mag besluiten tot maatregelen op een lager niveau. Het is alleen toegestaan een niveau te verlagen als daar goede technische of uitvoerende redenen voor zijn. Economische overwegingen mogen geen rol spelen.

Terug naar de arbocatalogus