Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Arbo en verzuim

Aanpak verzuim

Hoe ga je als werkgever zo goed mogelijk om met verzuim in je organisatie? Met welke aanpak kun je verzuim beïnvloeden? Of nog beter: hoe voorkom je verzuim? Want preventie is niet alleen in het belang van jou als werkgever, ook je werknemers zijn erbij gebaat.

Verzuim

Arbobeleid en verzuimaanpak

Als werkgever ben je verplicht om arbobeleid te hebben en uit te voeren zodat je medewerkers gezond en veilig kunnen werken. Preventie van verzuim en betrokkenheid van medewerkers staan hierbij centraal. Goed arbobeleid vermindert gezondheidsrisico’s in je organisatie, verhoogt het werkplezier, voorkomt ziekteverzuim en bevordert re-integratie na ziekte. Iedere werkgever moet beschikken over een eigen overeenkomst met een arbodienst of bedrijfsarts: het basiscontract.

Werkgevers en werknemers hebben afspraken gemaakt over gezond en veilig werken in kinderopvang en vastgelegd in de Arbocatalogus Kinderopvang.

Preventie: verzuim voorkomen

Het liefst wil je verzuim voorkomen. Wat kun je als werkgever preventief doen? De preventiemedewerker heeft, samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners, een belangrijke rol in het bevorderen van de gezondheid, vitaliteit en veiligheid in de organisatie.

Als team of leidinggevende kun je aan de slag met de methode ‘Plezier in Uitvoering’. De methode helpt werknemers en teams om vitaal en met plezier aan het werk te blijven.

Cao Kinderopvang

Ook de Cao Kinderopvang biedt allerlei mogelijkheden zodat medewerkers in balans en duurzaam inzetbaar blijven. Zoals het verlofbudget en de mogelijkheid om afspraken te maken over mantelzorg.

Regels en verplichtingen bij ziekte

En als je toch te maken krijgt met ziekte van medewerkers? Wat zijn dan de regels en verplichtingen?

Werkgevers en zieke werknemers zijn samen verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer in de eerste twee ziektejaren. Beiden zetten zich actief in met als doel herstel en terugkeer naar werk van de zieke werknemer.

In de Cao Kinderopvang staat in artikel 5.10 informatie over loondoorbetaling bij verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter is bedoeld om langdurig ziekteverzuim te voorkomen. Kern van deze wet is dat snel en effectief ingrijpen, door een gezamenlijke inspanning van werkgever, werknemer en arbodienst of bedrijfsarts, voor korter verzuim zorgt.

En wat kun je doen na ziekmelding van een werknemer vanwege een conflict? Ook hierover lees je meer in de Wet verbetering poortwachter.

Veronica Jocker

Branchespecialist Kinderopvang

Meer weten? Neem contact op!

Veronica Jocker

Meer weten? Neem contact op!