Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Arbo en verzuim

Arbowet en risico-inventarisatie en -evaluatie

Een goed veiligheids- en gezondheidsbeleid staat op nummer 1 in kinderopvang. Werkgever en medewerker zijn daarvoor samen verantwoordelijk. Preventie speelt een hoofdrol. Daarom heeft elke organisatie een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), met een passend plan van aanpak.

Risicomonitor kinderopvang

Deze verplichting uit de Arbowet brengt alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s in beeld en past ook de coronarichtlijnen van het RIVM toe. Vervolgens bepaal je of en welke verbeteringen nodig zijn.

Van preventiemedewerker tot arbocoördinator

Samen met je medewerkers aan de slag met het opstellen van de RI&E en het uitvoeren van het plan van aanpak. Dat zorgt voor het nodige draagvlak in jouw organisatie. Meerdere sleutelfiguren kunnen daaraan een belangrijke bijdrage leveren:

  • Preventiemedewerker of arbocoördinator: aanspreekpunt op arbogebied.
  • Ondernemingsraad: instemmingsrecht op uitvoeringswijze en eindresultaten.
  • Arbodeskundige die de RI&E gaat toetsen.

Risicomonitor 

Als je meer dan 25 mensen in dienst hebt, moet een gecertificeerde arbodienst of deskundige de RI&E en het plan van aanpak toetsen. Kleinere organisaties hoeven dat niet als zij gebruikmaken van de Risicomonitor. Dat staat ook in de Cao Kinderopvang. Deze digitale branche-RI&E voor kinderopvang legt de focus op het halen van doelen, zoals:

  • Medewerkers voelen zich veilig in hun team.
  • Het is bekend welke factoren werkdruk veroorzaken.
  • Bhv'ers kunnen hun taak goed uitvoeren, omdat zij juist zijn opgeleid en getraind.

VeiligheidNL is eigenaar van de Risicomonitor. Kinderopvang werkt! levert de inhoudelijke input voor de modules over arbo. Voor het gebruik van de Risicomonitor geldt een financiële bijdrage.

Tijdelijk geen toetsingsvrijstelling met Risicomonitor

De Risicomonitor is nu niet geregistreerd als branchespecifiek RI&E-instrument bij het Steunpunt RI&E. Dit komt omdat we nog niet klaar zijn met het updaten van de Risicomonitor. Het gevolg daarvan is dat er geen toetsingsvrijstelling geldt voor organisaties met minder dan 25 medewerkers.

We verwachten dat de verbeterde Risicomonitor vanaf eind november beschikbaar is. Daarom raden we aan om de risico-inventarisatie en -evaluatie tot die tijd uit te stellen. We vinden het vervelend dat je nu de resultaten van de Risicomonitor moet laten toetsen. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de nieuwe Risicomonitor eind november klaar is.

RI&E en plan van aanpak

Je beschrijft niet alleen of jouw organisatie de doelen heeft gehaald of gaat halen. Maar ook of je aan de eisen voldoet van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En welke maatregelen nog nodig zijn om aan de doelen of eisen te voldoen. Alle maatregelen, wie ze uitvoert en wanneer dat gebeurt, vormen het plan van aanpak.

Extra informatie

Veronica Jocker

Adviseur vitaliteit en ontwikkeling

Meer weten? Neem contact met ons op!

Veronica Jocker

Meer weten? Neem contact met ons op!