Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Competentieprofiel pedagogisch medewerker geactualiseerd

17 jan 2020

Het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang heeft het competentieprofiel pedagogisch medewerker kinderopvang vastgesteld. Lees meer voor een toelichting.

Vernieuwd competentieprofiel pedagogisch medewerker 

Het kwalificatiedossier pedagogisch werk wordt op korte termijn vernieuwd onder leiding van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Het landelijk competentieprofiel pedagogisch medewerker is daarvoor de belangrijkste bron vanuit het werkveld. De laatste competentieprofielen zijn uit 2011. Daarom is er sinds het voorjaar 2019 gewerkt aan een geactualiseerd profiel.

Er zijn trends en ontwikkelingen verzameld en op verschillende momenten input opgehaald. Daarvoor zijn bijeenkomsten georganiseerd en gesprekken met deskundigen gevoerd. Op basis daarvan is een eerste concept ontwikkeld dat is getoetst door middel van een uitgebreid uitgezette vragenlijst. De respons hiervan was hoog. Op basis van de uitkomsten zijn de laatste aanpassingen gedaan.

Het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang heeft het profiel vastgesteld en besloten dat het gebruikt kan worden voor de actualisering van het kwalificatiedossier. Voor eventuele overige gebruiksdoelen vindt op een later moment besluitvorming plaats.

Download het compententieprofiel