Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Actuele cao

Ouderschapsverlof in kinderopvang

Ouderschapsverlof is een verlofregeling voor medewerkers met kinderen tot acht jaar. Door tijdelijk minder te werken, kunnen ze meer tijd besteden aan de zorg en opvoeding van hun gezin. Hoe werkt ouderschapsverlof in kinderopvang?

Recht op ouderschapsverlof

Het recht op ouderschapsverlof is vastgelegd in hoofdstuk 6 Ouderschapsverlof van de Wet arbeid en zorg (WAZO). Hierin staan de voorwaarden die gelden om aanspraak te kunnen maken op ouderschapsverlof.

  • Het ouderschapsverlof geldt voor een eigen kind, adoptiekind, pleegkind of stiefkind tot acht jaar.
  • Ouder en kind moeten op hetzelfde adres wonen.
  • Een medewerker kan voor verschillende kinderen tegelijk ouderschapsverlof opnemen.
  • Bij een tweeling heeft een medewerker recht op twee keer ouderschapsverlof.

Als werkgever ken je het ouderschapsverlof toe, tenzij er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang.

Ouderschapsverlof berekenen

Een medewerker kan maximaal 26 keer het aantal werkuren per week aan ouderschapsverlof opnemen. Stel: een medewerker werkt 32 uur per week. Dan bereken je het maximale ouderschapsverlof als volgt: 26 x 32 = 832 uur ouderschapsverlof. Hoe het verlof wordt opgenomen, bepaalt je medewerker zelf.

Gaat je medewerker meer of minder werken? Bij Handige links vind je de berekening van ouderschapsverlof in stappen.

Ouderschapsverlof opnemen

Een medewerker moet minimaal twee maanden van tevoren het ouderschapsverlof schriftelijk bij jou als werkgever aanvragen.  Je medewerker moet laten weten:

  • op welke datum het verlof ingaat
  • om hoeveel uren verlof het gaat
  • om welke werkdagen het gaat
  • hoe lang de verlofperiode duurt.

Van onbetaald naar betaald ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is onbetaald verlof. Dit betekent dat je als werkgever je medewerkers tijdens hun ouderschapsverlofperiode alleen hoeft te betalen voor hun gewerkte uren. Je medewerkers bouwen geen vakantiedagen of pensioen op over hun aan ouderschapsverlof opgenomen uren.

Ouderschapsverlof en nieuwe werkgever in kinderopvang

Welke regels gelden er als een medewerker tijdens de periode van ouderschapsverlof ontslag neemt en bij een andere werkgever in kinderopvang aan de slag gaat? Meer hierover lees je in hoofdstuk 6 Ouderschapsverlof van de WAZO.

Handige links

Meer weten? Neem contact met ons op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact met ons op!