Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Nieuws Instroom

Subsidieregeling groepshulpen in kinderopvang bekend

9 feb 2024

Het ‘Ontwikkelpad kinderopvang’ is onderdeel van de aanpak van personeelstekorten in kinderopvang. Het Ontwikkelpad ondersteunt de stapsgewijze ontwikkeling van groepshulpen. Hiervoor heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een tijdelijke subsidieregeling uitgewerkt voor (een deel van) de loonkosten van een groepshulp.

Het Ontwikkelpad

Toelichting op de subsidieregeling

Subsidiebedrag

De subsidie is een bijdrage in de loonkosten van een groepshulp. De groepshulp volgt scholing via praktijkleren in het mbo. Het subsidiebedrag wordt naar rato van het aantal contracturen van de groepshulp berekend, met als maximum 10.056 euro. Dat bedrag is gebaseerd op 40 procent van het fulltime cao-salaris van een groepshulp over een heel jaar. De verdeling van het totale subsidiebudget gebeurt naar rato van het aantal aanvragen. Bij een hoog aantal aanvragen kan het maximale subsidiebedrag dus lager uitvallen.

Voorwaarden voor subsidie

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten kinderopvangorganisaties aan een aantal voorwaarden voldoen. Hieronder staan deze voorwaarden nader toegelicht.

  • De subsidieaanvraag wordt gedaan door de houder van een kinderopvangorganisatie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
  • Subsidie kan eenmaal per jaar gedurende de maand november worden aangevraagd (in 2024, 2025 en 2026).
  • Er wordt maximaal 1 aanvraag voor 1 groepshulp per houder per aanvraagtijdvak toegekend.
  • De groepshulp moet werkzaam zijn bij de kinderopvangorganisatie van de houder met een arbeidsovereenkomst die minstens 12 maanden geldig is (voor een duurzame inzet).
  • In het kader van ontwikkeling van de groepshulp, moet er een subsidieaanvraag voor een gerealiseerde leerbaan of praktijkleerplaats zijn toegekend (via de Subsidieregeling praktijkleren (BBL), of praktijkleren in de derde leerweg). Hierbij heeft de groepshulp (een deel van) een mbo-opleiding gevolgd in de praktijk, gericht op het behalen een mbo-praktijkverklaring, mbo-certificaat of mbo-diploma.
  • Aanvraag van de subsidie wordt mogelijk voor een groepshulp die ná 1 augustus 2023 gestart is met een leerbaan of praktijkleerplaats.
  • Er kan geen subsidie worden aangevraagd als al op grond van een andere regeling een tegemoetkoming in de loonkosten van de groepshulp wordt gefinancierd. Dit geldt niet voor financiering op grond van de Subsidieregeling praktijkleren (in de derde leerweg).
  • De subsidie is bedoeld voor een groepshulp, niet voor de inzet van een beroepskracht-in-opleiding, pedagogisch medewerker in ontwikkeling of student-medewerker.
  • De subsidie kan maximaal 1 keer per individuele groepshulp worden toegekend.