Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Kinderopvang

7.4 Levensfasebudget

 1. De medewerker heeft de mogelijkheid om te sparen voor een levensfasebudget. Ze kan dit levensfasebudget gebruiken voor haar duurzame inzetbaarheid in iedere levensfase. Dit om bij te dragen aan een betere balans tussen belasting en belastbaarheid. En aan gezond en vitaal kunnen blijven werken. 
 2. Vullen van het levensfasebudge
  a.  De medewerker kan aan het einde van ieder kalenderjaar uren toevoegen aan haar levensfasebudget. Ze mag hiervoor de volgende uren gebruiken: 
    a.  de uren van haar verlofbudget (zie artikel 7.3). 
    b.  haar extra gewerkte uren of plus-uren 
    c.  de extra verlofuren van haar seniorenverlof (zie artikel 7.6
  b. De werkgever verdubbelt ieder jaar de eerste 12 uur die de medewerker toevoegt aan haar levensfasebudget. Dit geldt bij een voltijdbaan. Werkt de medewerker minder uren? Dan is de verdubbeling naar verhouding van het aantal uur dat ze werkt. Voegt de medewerker minder dan het maximum aantal uur voor verdubbeling toe? Dan verdubbelt de werkgever het aantal uur dat ze inlegt. 
  c.  De medewerker geeft aan het einde van ieder kalenderjaar aan haar werkgever door hoeveel uren ze wil sparen in haar levensfasebudget. Deze uren worden in tijd toegevoegd aan het levensfasebudget. 
  d.  De gespaarde uren in het levensfasebudget verjaren niet. 
  e.  Het levensfasebudget blijft vijf jaar lang waardevast Dit geldt voor de periode 31 december 2023 tot en met 31 december 2028. Ieder uur dat in deze periode wordt ingelegd blijft ook bij opname uit het levensfasebudget een uur. Bij eventuele uitbetaling van het levensfasebudget is de waarde van een uur gelijk aan het uurloon van de medewerker op dat moment. 
  f.  Het aantal uur in het levensfasebudget mag maximaal gelijk zijn aan omgerekend 100 keer het gemiddeld aantal uur dat de medewerker per week werkt. Een medewerker mag dus maximaal 100 weken verlof sparen. De uren uit het verlofbudget van artikel 7.3 tellen ook mee voor dit maximum van 100 weken. Dit maximum is gelijk aan het maximum aantal weken dat een medewerker belastingvrij mag sparen. Wijzigt de belastingwetgeving? Dan wordt het levensfasebudget hierop aangepast. 
  g.  Gaat de medewerker minder uur werken? En heeft ze daardoor meer dan 100 weken spaarverlof? Dan moet ze het teveel aan spaarverlof voordat haar contractverlaging ingaat opnemen. De werkgever en de medewerker maken afspraken hoe ze dit opneemt. Dit kan in geld of in tijd. Of beide. 
 3. Opnemen uit het levensfasebudget 
  a.  Wil de medewerker verlof opnemen uit haar levensfasebudget? Dan doet ze dit in overleg met haar werkgever. 
  b.  Ze mag alleen voor de volgende doelen verlof opnemen: 
  • Studieverlof
  • Ouderschapsverlof
  • Zorgverlof of mantelzorg
  • Rouwverlof
  • Wekelijks of tijdelijk minder werken om de werkbelasting te verminderen
  • Langdurig verlof (sabbatical)
  • Opname voorafgaand aan pensioen voor zover fiscale wet- en regelgeving dit toelaten 
  c.  Neemt de medewerker verlof op? Dan moet ze dat voor een aaneengesloten periode doen. Of voor een bepaalde periode op een vaste dag of vast dagdeel in de week. 
  d.  Wil de medewerker verlof opnemen voor een periode van langer dan twee weken? Dan moet ze dat minstens drie maanden van tevoren schriftelijk aanvragen bij de werkgever. Ze geeft aan waarvoor ze het verlof wil opnemen, voor hoelang, voor hoeveel uur en per wanneer. 
  e.  De werkgever mag dit verzoek alleen weigeren als dit in het belang van het werk echt niet mogelijk is. Hiermee wordt bedoeld een zwaarwegend belang. Wijst de werkgever een verzoek voor opname uit het levensfasebudget af? Dan moet ze de medewerker schriftelijk laten weten waarom ze het verzoek afwijst. 
  f.  Gaat de medewerker uit dienst? Dan kan ze het volgende doen: 
    a.  Ze neemt haar levensfasebudget geheel of voor een deel op. 
    b.  Ze laat haar levensfasebudget geheel of voor een deel uitbetalen. 
    c. Ze laat haar levensfasebudget geheel of voor een deel overdragen naar de nieuwe werkgever. Dat kan alleen als de nieuwe werkgever onder de werkingssfeer van deze cao valt.  
  Wil de medewerker haar levensfasebudget meenemen naar de nieuwe werkgever?. Dan maken de huidige en de nieuwe werkgever afspraken over de wijze van overname van het levensfasebudget. Het levensfasebudget wordt bruto overgedragen naar de nieuwe werkgever.