Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Taaleisen in kinderopvang

Als pedagogisch medewerker speel je een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen. Daarom moet je mondelinge taalvaardigheid op peil zijn. Als je in de voorschoolse educatie werkt, geldt dat ook je leesvaardigheid voldoende moet zijn. Lees hieronder meer over de taaleisen in kinderopvang: de taaleis IKK en de taaleis VE.

Taaleisen in kinderopvang

Taaleis IKK

Per 1 januari 2025 geldt de taaleis IKK. Deze geldt voor pedagogisch medewerkers in de dagopvang en de peuteropvang. Deze taaleis houdt in dat je moet kunnen aantonen dat je mondelinge taalvaardigheid op taalniveau 3F ligt. Of hoger. Mondelinge taalvaardigheid bestaat uit drie onderdelen: spreken, luisteren en gesprekken voeren. Die moet je op niveau 3F beheersen.

Hoe toon je aan dat je aan de taaleis IKK voldoet?

De taaleis IKK geldt vanaf 1 januari 2025. In aanloop naar de taaleis kun je nu al aantonen dat je aan de taaleis voldoet. Hoe? Dit staat in de Cao Kinderopvang. Maar let op, de regels om aan te tonen dat je aan de taaleis voldoet veranderen vanaf 1 januari 2025.

Cao-bepalingen tot 1 januari 2025

In de Cao Kinderopvang is opgenomen met welke diploma’s of certificaten je het vereiste taalniveau aan kan tonen. Deze aantoonbaarheidsbewijzen gelden tot 1 januari 2025.

In Bijlage IV - Taaleisen (pdf) vind je de aantoonbaarheidseisen voor:

  • Nederlands diploma als bewijs
  • Ander Nederlands bewijs (certificaat of schriftelijk bewijs)
  • Diploma van overige Nederlandstalige opleiding als bewijs

Heb je vóór 1 januari 2025 één van de diploma’s of certificaten die in de cao staan behaald? Dan voldoe je aan de taaleis.

Nieuwe regels vanaf 1 januari 2025

Vanaf 1 januari 2025 veranderen de regels om aan te tonen dat je aan de taaleis voldoet. Vanaf dat moment moet je met een diploma of certificaat kunnen aantonen dat:

  • je gemiddeld een 5,5 hebt behaald voor de drie deelvaardigheden spreken, luisteren en gesprekken voeren;
  • je minstens een 5,0 voor iedere deelvaardigheid afzonderlijk behaald hebt.

Belangrijk:

Kun je aantonen dat je vóór 1 januari 2025 één van de bewijsstukken hebt behaald die in de Cao Kinderopvang staan genoemd als bewijs dat je aan de taaleis voldoet? Dan gelden de nieuwe regels niet voor jou. Dan voldoe je óók vanaf 1 januari 2025 volgens de cao-bepalingen aan de taaleis. Daar komt een overgangsregeling voor. Je hoeft dus niet per se voor 1 januari 2025 al dienst te zijn bij een kinderopvangorganisatie om gebruik te kunnen maken van de overgangsregeling.

Heb je vóór 1 januari 2025 een diploma of certificaat behaald dat volgens de cao-bepalingen als bewijsstuk geldt?

  • Ja: Je hoeft niets te doen, want je voldoet aan de taaleis. Je valt onder de overgangsregeling.
  • Nee: Je moet aan de nieuwe aantoonbaarheidsregels voldoen die vanaf 1 januari 2025 gelden

Voorgenomen uitzonderingen op de taaleis per 1 januari 2025

De minister heeft aangekondigd een aantal uitzonderingen op de taaleis te gaan maken. Deze gelden vanaf 1 januari 2025:

  • De taaleis geldt niet voor pedagogisch medewerkers in de bso. 
  • Pedagogisch medewerkers geboren vóór 31-12-1964 krijgen drie jaar extra tijd om aan de taaleis IKK te voldoen.
  • Pedagogisch medewerkers die uitsluitend een andere taal met de kinderen spreken, hoeven niet aan de taaleis IKK te voldoen (in lijn met de nieuwe wet- en regelgeving meertalige opvang). 

Deze uitzonderingen op de taaleis IKK gelden niet voor de taaleisen voorschoolse educatie (VE). 

Taaleis voorschoolse educatie (ve)

In voorschoolse educatie (ve) geldt de taaleis al vanaf 1 augustus 2019. Behalve de mondelinge vaardigheden, moet ook de leesvaardigheid op niveau 3F zijn. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft bepaald hoe je dit vereiste taalniveau kan aantonen.

Bekijk de verschillen en overeenkomsten tussen de taaleis IKK en de taaleis VE: Aantoonbaarheidseisen taaleis IKK en taaleis VE (pdf).

Let op: Benieuwd of je met je certificaat of diploma voldoet aan de taaleis voor voorschoolse educatie? Wij kunnen daar als cao-secretariaat geen antwoord op geven. Voor vragen kun je terecht bij de helpdesk van Brancheorganisatie Kinderopvang. Zij voeren samen met Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Sociaal werk Nederland het Ondersteuningstraject voorschoolse educatie uit. Deze helpdesk is voor leden én niet-leden.

Lees meer over werken in voorschoolse educatie

Handige links

Meer weten? Neem contact op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!