Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Taaleis Cao Kinderopvang

Vanaf 1 januari 2025 geldt de taaleis. Om ervoor te zorgen, dat de mondelinge taalvaardigheid van pedagogisch medewerkers op peil is: op het gebied van gesprekken voeren, luisteren en spreken. Deze eis staat in de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). In voorschoolse educatie (VE) geldt de taaleis ook voor leesvaardigheid.

Handige tools 

Alle Nederlandse diploma’s vanaf mbo-niveau 4 gelden als voldoende bewijs voor de taaleis. Wat betreft mondelinge vaardigheid voldoet taalniveau 3F. Diploma’s op minimaal mbo-niveau 4 staan in de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker met een sterretje (*) aangegeven.  

  • Gebruik de Diplomacheck: daar staat per diploma aangegeven of het voldoet aan de taaleis.  
  • Het Servicedocument taaleis bevat ook de nodige informatie. Bijvoorbeeld welke andere opleidingsniveaus voldoen aan de taaleis.  

Taaleis voorschoolse educatie 

Voorschoolse educatie kent een extra taaleis – bepaald door het ministerie van OCW – en geldt ook voor lezen. Bovendien moet iemand op een andere wijze aantonen, dat hij of zij eraan voldoet: met een cijferlijst in plaats van een diploma.  

In het het document Taaleis Nederland voor IKK en voorschoolse educatie vind je de verschillen en overeenkomsten met de taaleis cao Kinderopvang. 

Scholing voorschoolse educatie 

Naast de taaleis kent voorschoolse educatie ook een wettelijke eis voor scholing. Ook bepaald door het ministerie van OCW en vastgelegd in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. Pedagogisch medewerkers moeten namelijk als onderdeel van hun opleiding specifieke scholing op het gebied van voorschoolse educatie hebben gevolgd – in de vorm van een keuzedeel – en dat met een voldoende hebben afgerond.  

Als deze scholing geen onderdeel uitmaakte van de beroepsopleiding, dan moet bijscholing voorschoolse educatie van minimaal twaalf dagdelen met voldoende resultaat zijn gevolgd. Ook over dit onderwerp vind je hieronder meer uitleg.  

Handige links

Meer weten? Neem contact met ons op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact met ons op!