Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Cao

Handreiking rouw Cao Kinderopvang

Werknemers kunnen te maken krijgen met het verlies van een dierbare. Goed omgaan met rouw is van groot belang om (langdurige) uitval van medewerkers te voorkomen. Cao-partijen in kinderopvang zien dit belang. Daarom zijn er in de Cao Kinderopvang afspraken gemaakt over omgaan met rouw en alles wat er geregeld moet worden bij overlijden, zoals het organiseren van de uitvaartplechtigheid. Uitgangspunt hierbij is dat werkgever en werknemer afspraken op maat maken en samen hierover het goede gesprek voeren.

In de cao is opgenomen dat de werkgever in overleg met de medezeggenschap vóór 1 januari 2024 een handreiking rouw opstelt. Er zijn geen voorwaarden opgenomen waaraan de handreiking rouw moet voldoen. Dat past niet bij een maatwerkafspraak. Voor het opstellen van een handreiking rouw voor de eigen organisatie hebben cao-partijen ter ondersteuning en inspiratie onderstaande voorbeelden verzameld.