Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Actualisering Beroepscode Kinderopvang

25 aug 2022

De Beroepscode Kinderopvang wordt herzien. Een werkgroep van vertegenwoordigers van cao-partijen gaat hier in het najaar mee aan de slag. Ook beroepsvereniging PPINK sluit aan. In januari 2023 is de nieuwe versie beschikbaar.

Spelende kinderen met begeleiders in kinderopvang

De versie van de Beroepscode Kinderopvang 2020 is de basis voor de herziening nu. FNV Zorg & Welzijn publiceerde in 2020 de oude versie van de Beroepscode Kinderopvang van 2015 opnieuw, met een paar kleine tekstuele wijzigingen. 

Versterkt positionering en kwaliteit werk 

De Beroepscode Kinderopvang is de toetssteen voor pedagogisch medewerkers: doen we nog de goede dingen en doen we die goed? De waarden en normen in deze beroepscode zijn voor en door pedagogisch medewerkers beschreven. Het is een leidraad: het geeft richting aan het handelen van pedagogisch medewerkers. Tegelijkertijd verbindt de beroepscode hen: zij delen de beschreven waarden en normen met elkaar. Hiermee draagt de beroepscode bij aan het versterken van de positionering en het bewaken van de kwaliteit van het werk van pedagogisch medewerkers.

Denk mee over beroepscode

De beroepscode is van pedagogisch medewerkers. Het gaat om hún beroepsnormen en dagelijkse praktijk. Na de zomer volgt via de werkgroep een oproep aan kinderopvangorganisaties en pedagogisch medewerkers om mee te werken aan de nieuwe beroepscode. Het gaat dan om vragen als:  Zijn de huidige artikelen nog actueel? Ontbreken er onderwerpen? Hebben we nieuwe voorbeelden bij de verschillende onderwerpen? 

Beroepscode Kinderopvang 2020

Kinderopvang werkt! is de samenwerking van werkgeversorganisaties Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang met de werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn. In het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang en Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) zetten zij zich samen in voor een aantrekkelijke sector en een gezonde arbeidsmarkt met goede arbeidsvoorwaarden.

In juli 2022 heeft het OAK afgesproken om de huidige Beroepscode Kinderopvang te herzien. Afspraken hierover zijn al eerder gemaakt in de Cao Kinderopvang 2020-2021.

Carla Schipperheijn

Adviseur

Meer weten? Neem contact met ons op!

Carla Schipperheijn

Meer weten? Neem contact met ons op!