Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat is het verschil tussen de taaleis IKK en de taaleis VVE?

Alleen de taaleis die bij de wet IKK hoort komt voort uit de Cao Kinderopvang. Deze wet gaat in op 1 januari 2025 en de eis is daarbij onder andere dat alle pedagogisch medewerkers niveau 3F moeten beheersen op het gebied van mondelinge taalvaardigheid. De meest gangbare manier om aan deze taaleis te voldoen is met een Nederlands diploma op mbo-niveau 4 of hoger. Er meer manieren om aan te tonen dat het mondelinge taalniveau op 3F ligt. Raadpleeg hiervoor artikel H van de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker en het servicedocument taaleis.

Voor de voorschoolse educatie geldt daarnaast een eis van 3F voor leesvaardigheid. Deze eis komt niet voort uit de Cao Kinderopvang, maar vanuit het ministerie van OCW. Een gedetailleerder overzicht is hier te vinden: de verschillen tussen de taaleis IKK en VVE.