Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wanneer voldoet de specifieke scholing voorschoolse educatie aan de kwalificatie-eis pedagogisch medewerker? 

In de Cao Kinderopvang staat: Specifieke scholing voorschoolse educatie (VE-scholing) Onderdeel van de opleidingsachtergrond conform a t/m d bevat ten minste:  

  • één module over het verzorgen van voorschoolse educatie of 
  • een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond die specifiek gericht is op het verwerven van kennis en vaardigheden voor het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie  
  • deze scholing omvat ten minste 12 dagdelen  

De uitwerking van de inhoud van de scholing is geregeld in de Wijziging basisvoorwaarden kwaliteit Voorschoolse Educatie. Dit is regelgeving vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ministerie van OCW). De scholing moet volgens de wet voldoen aan:  
  
De scholing omvat ten minste 12 dagdelen en is gericht op het bijbrengen van kennis en vaardigheden met betrekking tot:  

  • het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie  
  • het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling  
  • het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van voorschoolse educatie (VE)  
  • het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 
  • de aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.  

Alle scholing die gestart is na 1 januari 2018 moet aan bovenstaande punten voldoen.