search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Waaraan moet de specifieke scholing voorschoolse educatie voldoen uit de kwalificatie-eis pedagogisch medewerker?

In de cao kinderopvang staat het als volgt omschreven:

Specifieke VE-scholing Onderdeel van de opleidingsachtergrond conform a t/m d bevat ten minste:

  • één module over het verzorgen van voorschoolse educatie of
  • een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond die specifiek gericht is op het verwerven van kennis en vaardigheden voor het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie.

Deze scholing omvat ten minste 12 dagdelen.
De uitwerking van de inhoud van de scholing staat geregeld in de Wijziging basisvoorwaarden kwaliteit Voorschoolse Educatie, regelgeving vanuit het ministerie van OCW. De scholing moet volgens de wet voldoen aan onderstaande inhoud:

De scholing omvat ten minste 12 dagdelen en is gericht op het bijbrengen van kennis en vaardigheden met betrekking tot:

  1. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie
  2. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling
  3. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van VE
  4. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en
  5. de aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie."

Alle scholing die gestart is na 1 januari 2018 moet aan bovenstaande voldoen.

Terug naar het overzicht

In het arbeidsmarktplatform Kinderopvang werkt! werken de volgende partijen samen: