Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Waar let de inspectie op?

De Inspectie SZW handhaaft de Arbowet. In de Arbowet staat een aantal zaken die elke organisatie geregeld moet hebben op het gebied van fysieke belasting:

  • Je organisatie besteedt aandacht aan fysieke belasting in de risico-inventarisatie. Belangrijk hierbij zijn gezondheidsschade of andere nadelige gevolgen die medewerkers kunnen oplopen of reeds hebben ondervonden.
  • Je organisatie neemt maatregelen om fysieke overbelasting te voorkomen, bijvoorbeeld door het werk anders te organiseren of hulpmiddelen in te zetten.
  • Je organisatie evalueert het beleid en de maatregelen en stelt die bij, indien nodig.
  • Je organisatie geeft medewerkers die beeldschermwerk doen de mogelijkheid een oogonderzoek te laten doen en een vergoeding voor een beeldschermbril als die nodig is.

Wat betekent dit voor je organisatie?

Dit betekent dat je organisatie minimaal een risico-inventarisatie en een Plan van Aanpak moet hebben en dat die aandacht moeten geven aan bovenstaande aspecten. Ook moet je organisatie het Plan van Aanpak goed afstemmen met de OR en periodiek actualiseren, want daarmee toon je aan dat er beleid is. Als je in het Plan van Aanpak ook voorlichting en onderricht meeneemt, voldoe je aan de wettelijke eisen. Let op: het Plan van Aanpak is geen doel, maar een middel. De voorgenomen plannen moeten dus niet alleen worden opgesteld, maar ook worden uitgevoerd, geëvalueerd en bijgesteld.

A- en B-normen

Voor peuterspeelzalen is de wetgeving op het gebied van fysieke belasting uitgewerkt in A- en B-normen. In deze normen staat precies aan welke voorwaarden je organisatie moet voldoen. Zowel de werkgever als de werknemer is verplicht zich hieraan te houden. Je kunt de beschrijving van de normen ook gebruiken als checklist.

De A-normen hebben betrekking op werkhoudingen en werkhandelingen, zoals tillen en bukken.

De B-normen hebben betrekking op meubilair en de inrichting van de ruimte.

Meer wetgeving

Wil je je verdiepen in de wetgeving? Kijk dan op www.wetten.nl en zoek in het Arbobesluit op 'fysieke belasting', 'beeldschermwerk' of 'plaatsonafhankelijk werken'. Kijk op Arboportaal voor meer informatie over de inspectiemodules van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid.

Terug naar de arbocatalogus