Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Hoe organiseer je de bhv?

Inspectieproof
Getoetst door de Inspectie SZW

Stap 1: Inventariseer de maatgevende factoren

De maatgevende factoren bepalen welke taken de bhv'er kan uitvoeren, welke uitrusting en opleiding gewenst is en hoeveel bhv'ers nodig zijn. De maatgevende factoren bepalen dus de omvang en complexiteit van de bhv-organisatie. Het gaat om de volgende factoren:

 • Wat zijn de risico's? Denk aan brand, ongevallen of agressie. Met de Risicomonitor kun je deze risico's in kaart brengen.
 • Zijn er risico's uit de omgeving? Is er bijvoorbeeld een bedrijf in de buurt dat met gevaarlijke stoffen werkt?
 • Hoeveel mensen zijn aanwezig? Stem de bhv af op het aantal aanwezige werknemers, bezoekers, cliënten en kinderen.
 • Hoeveel aanwezigen zijn niet-zelfredzaam? Sommige mensen kunnen zichzelf bij calamiteiten moeilijk redden. Denk aan kleine kinderen, minder validen en ouderen.
 • Wat zijn de eigenschappen van het pand? Denk aan het aantal verdiepingen en de aanwezigheid van liften en vluchtwegen. In een bedrijvenverzamelpand is extra afstemming nodig met de medegebruikers van dat pand.
 • Hoe lang duurt het voordat de hulpdiensten arriveren? Als je organisatie vlakbij een ambulancepost of brandweerkazerne ligt, is de opkomsttijd natuurlijk korter. De bhv'ers treden op totdat de professionele hulpverleners hun taken overnemen.

Stap 2: Stel scenario's op

Op basis van de maatgevende factoren werk je de bhv nader uit. Dit doe je door scenario's op te stellen. Dit is maatwerk. Betrek zo mogelijk de preventiemedewerker en de or/pvt bij het opstellen van de scenario's.

Scenario's beschrijven situaties die zich mogelijk kunnen voordoen, zoals een brand, ongeval of ontruiming. Denkbare scenario's zijn onder andere:

 • Een brand die de bhv'ers zelf kunnen blussen.
 • Een brand die de bhv'ers niet zelf kunnen blussen.
 • Een ongeval waarbij alleen eerste hulp door bhv'ers nodig is.
 • Een ongeval waarbij iemand naar het ziekenhuis moet worden gebracht.
 • Een ongeval waarbij een ambulance nodig is.
 • Een ontruiming van het gebouw.

Maak een lijst met mogelijke scenario's en werk die uit aan de hand van de volgende vragen:

 • Hoe snel moeten de bhv'ers reageren?
 • Hoe lang duurt het om het gebouw te ontruimen?
 • Wie moet worden gealarmeerd? (bhv'ers, hulpdiensten, personeel, bezoekers, etc.)
 • Wie doet wat? Wie alarmeert, wie ontruimt, wie verleent eerste hulp, wie coördineert, wie vangt mensen op na een ontruiming?
 • Hoeveel bhv'ers zijn er nodig?
 • Wat zijn hun taken en specialisaties?
 • Wat hebben de bhv'ers nodig om hun taken te kunnen uitvoeren? Denk aan EHBO-materialen, blusmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en communicatiesystemen.
 • Welke procedures zijn er nodig voor alarmering, ontruiming en hulpverlening?
 • Hoe worden werknemers en bezoekers voorgelicht en geïnstrueerd?

Stap 3: Organiseer de bhv

 • Houd rekening met de aanwezige competenties van werknemers die als bhv'er kunnen worden ingezet, zoals medewerkers met EHBO-vaardigheden.
 • Zorg dat er altijd voldoende bhv'ers zijn, ook bij verlof of verzuim.
 • Houd bij de opleiding van bhv'ers rekening met de risico's die zij zelf kunnen lopen bij inzet.
 • Stem de bhv-inzet af op de voorschriften in de Gebruiksvergunning en het Gebruiksbesluit.
 • Vertel werknemers wat ze moeten doen bij brand, ongevallen of een ontruiming, hoe ze een incident kunnen melden en wie de bhv'ers zijn.
 • Laat de bhv aansluiten op de bouwtechnische situatie en de brandveiligheidsvoorzieningen van het pand.
 • Als er meerdere verdiepingen of vleugels zijn: zorg dat er per verdieping of vleugel één of meer mensen zijn aangewezen voor het ontruimen.
 • Maak procedures voor het melden van calamiteiten, oproepen van de professionele hulpverleners, oproepen van bhv'ers en alarmeren van het personeel.
 • Maak heldere afspraken met de andere gebruikers van het pand.
 • Zorg dat bezoekers kunnen zien en horen wat ze moeten doen in geval van een calamiteit.
 • Stem het benodigde aantal bhv'ers (met name ontruimers) af op het aantal aanwezigen. Zie ook Hoeveel bhv'ers zijn er nodig?
 • Stel vast in hoeverre niet-zelfredzame personen zelf kunnen handelen bij calamiteiten en hoe zij daar goed over kunnen worden voorgelicht.
 • Stem het aantal benodigde bhv'ers (met name ontruimers) af op het aantal aanwezige niet-zelfredzame personen en de mate waarin die geholpen moeten worden om in veiligheid te komen. Soms is het nodig om álle medewerkers op te leiden of te instrueren als ontruimer.
 • Maak afspraken met organisaties die kunnen zorgen voor externe risico's, zoals medehuurders van een bedrijvenverzamelpand. Maak afspraken over de risico's, de benodigde bhv en de samenwerking in noodsituaties.

Stap 4: Leg de bhv-organisatie vast in een plan

Leg de bhv-organisatie en de afspraken bij calamiteiten vast in een plan. In dit plan moeten volgens de Inspectie SZW de volgende aspecten zijn beschreven:

 • De risico's waarop de bhv is gebaseerd.
 • De manier waarop het aantal bhv'ers is bepaald (zie ook Hoeveel bhv'ers zijn er nodig?).
 • De manier waarop hun opleiding is bepaald, bijvoorbeeld met behulp van scenariobeschrijvingen. Zie ook Wat moet een bhv'er kunnen?
 • De manier waarop je organisatie vaststelt of de bhv goed functioneert (oefenen en evalueren).

Een belangrijk onderdeel van het bhv-plan richt zich op ontruiming. Dit onderwerp moet in het plan voldoende aandacht krijgen.

Beleidsplan

In grote organisaties en/of organisaties met grote risico's is het wenselijk om het bhv-plan ook beleidsmatig te onderbouwen. Zie ook dit sjabloon voor een bhv-plan.

Stap 5: Borg de bhv

Voor de borging van de bhv zijn de volgende aspecten van belang:

 • De bhv dient tijdens werktijden altijd paraat te zijn.
 • De bhv-organisatie wordt bijgesteld als het pand, de inrichting, de werkprocessen en/of het personeelsbestand veranderen.
 • Er worden structureel oefeningen gehouden op basis van de beschreven scenario's.
 • De competenties van bhv'ers worden op peil gehouden met regelmatige herhalingscursussen, oefeningen en eventueel bijscholing.
 • De medewerkers en andere aanwezigen krijgen structureel voorlichting over wat ze moeten doen in geval van calamiteiten.

Voor de borging van de bhv zijn regelmatige audits belangrijk. Organisaties met een kwaliteits- of arbozorgsysteem kunnen bhv daarin opnemen. Betrek de preventiemedewerker en de or/pvt bij de resultaten van de audits en de bijstellingen die op grond daarvan plaatsvinden.

Meer weten?

 • NEN 8112:2011 Concept Bedrijfshulpverlening. N.B. Gebruik van deze NEN-norm is op grond van de Arbowet niet verplicht.
 • Op de website van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening vind je een handleiding bhv en andere nuttige informatie.
 • Voor een grondige beoordeling van de situatie op het gebied van bhv kun je de Checklist voor opzetten bhv-organisatie gebruiken.
Terug naar de arbocatalogus